எம்.எல்.ஏ. அண்ணனையே ஓட ஓட... அடித்து துவைத்த தம்பி தான் தி.முக. வேட்பாளர்!